Sizi Kök Dizaýn onlaýn platformamyzda hoş gördük!

Eltip bermek we töleg tertibi

Eltip bermek hyzmaty Änew-Aşgabat-Büzmeýin şäherleri aralygyna, şeýle-de welaýatlara amala aşyrylýar. Aşgabat şäheriniň G.Kulyýew-Taslama köçeleri aralygyna eltip berme hyzmaty mugt amala aşyrylýar;

Her bir sargydyň jemi bahasy azyndan 100 manat bolmalydyr;

Saýtdan sargyt edeniňizden soňra operator size jaň edip sargydy tassyklar (hemişelik müşderiler üçin sargytlar awtomatik usulda tassyklanýar);

Girizen salgyňyz we telefon belgiňiz esasynda hyzmat amala aşyrylýar;

Sargyt tassyklanmadyk ýagdaýynda ol hasaba alynmaýar we ýerine ýetirilmeýär. Sargydyň tassyklanmagy üçin girizen telefon belgiňizden jaň kabul edip bilýändigiňize göz ýetiriň. Şeýle hem girizen salgyňyzyň dogrulygyny barlaň;

Sargydy barlap alanyňyzdan soňra töleg amala aşyrylýar. Eltip berijiniň size gowşurýan töleg resminamasynda siziň töleg mukdaryňyz bellenendir. Töleg nagt we nagt däl görnüşde milli manatda amala aşyrylýar. Kabul edip tölegini geçiren harydyňyz yzyna alynmaýar;

Sargyt tassyklanandan soňra 24 sagadyň dowamynda müşderi elýeter bolmasa, ol güýjüni ýitirýär.